Artist

James Otto Lewis

Philadelphia 1799 — 1858 New York