Artist

Keith Clayton

Philadelphia, Pennsylvania 1964